+(66) 090-931-4683 [email protected]
Category: COVID-19 Antibody Level Test

สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ปกติก่อนตรวจ ไม่มีการเตรียมตัวที่จำเป็น

There is no required preparation for a COVID-19 Antibody Level Test.