+(66) 090-931-4683 [email protected]
Category: How it works

หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะขอออกใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี จะต้องทำการแจ้งล่วงหน้าในตอนลงทะเบียน ซึ่งท่านจะได้รับเอกสารทางอีเมล์ ในกรณีที่ต้องการเอกสารฉบับจริง ทางเราจะจัดส่งให้ทางไปรณีย์ 

In case of requesting for Receipt or Tax Invoice, kindly inform our staffs in advance. The document will be sent to your email and by mail (upon request).