+(66) 090-931-4683 [email protected]

มีบริการใดบ้าง What services you provide?

เราให้บริกาาร.. ตรวจ RT-PCR และ ATK ตรวจหาปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 ตรวจสุขภาพประจำปี We provide.. RT-PCR and ATK tests COVID-19 Antibody Level Test Annual Health...

ตรวจที่ไหน Where to test?

แล็บ เน็ตเวิร์ก ให้บริการตรวจ PCR ตรวจหาปริมาณแอนติบอดี และตรวจสุขภาพประจำปี นอกสถานที่ โดยพยาบาลวิชาชีพ ณ สถานที่ และวัน/เวลาที่ท่านสะดวก โดยให้บริการในกรุงเทพมหานคร พัทยา และภูเก็ต We provide home services – PCR test, COVID-19 Antibody Level Test and Annual...

จองแล้วยกเลิกได้ไหม Can I cancel the booking?​

เมื่อชำระเงินแล้วสามารถเลื่อนวัน/เวลาตรวจ หรือยกเลิกการลองได้ก่อนตรวจ 24 ชั่วโมงเท่านั้น หากเลยเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถทำได้ การยกเลิกในกรณีที่ชำระเงินแล้ว จะโดนหักเงินจำนวน 500 บาท จากราคาเต็มที่ชำระ ขั้นตอนการคืนเงินจะใช้เวลา 15-60 วัน สำหรับบัตรเครดิต และ 7 วัน...

สามารถออกใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีได้ไหม Can you issue a Receipt or Tax Invoice?

หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะขอออกใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี จะต้องทำการแจ้งล่วงหน้าในตอนลงทะเบียน ซึ่งท่านจะได้รับเอกสารทางอีเมล์ ในกรณีที่ต้องการเอกสารฉบับจริง ทางเราจะจัดส่งให้ทางไปรณีย์  In case of requesting for Receipt or Tax Invoice, kindly inform our staffs...