+(66) 090-931-4683 [email protected]

ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนตรวจสุขภาพ Self preparation for health check-up

งดอาหาร 12 ชั่วโมงก่อนตรวจ สามารถจิบน้ำเปล่าได้ Do not eat 12 hours prior to the check-up. Sipping water is permitted. งดดื่มแอลกฮอล์ 24 ชั่วโมงก่อนตรวจ Do not drink alcohol at least 24 hours before the check-up. พักผ่อนให้เพียงพอก่อนตรวจ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง Get...

โปรแกรมสุขภาพสำหรับผู้ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป Health Check-up for Men Over 40

ราคา 4,500 บาท / Price 4,500 baht ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete Blood Count (CBC) ตรวจน้ำตาลขณะอดอาหาร / Glucose ตรวจน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด / The Hemoglobin A1c test (HbA1c) ตรวจกดยูริก สารบ่งช้โรคเก๊าท์ / Uric Acid ตรวจไขมันคอลเรสเตอรอล / Total Cholesterol...

โปรแกรมสุขภาพสำหรับผู้หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป Health Check-up for Women Over 40

ราคา 5,000 บาท / Price 5,000 baht ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete Blood Count (CBC) ตรวจน้ำตาลขณะอดอาหาร / Glucose ตรวจน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด / The Hemoglobin A1c test (HbA1c) ตรวจกดยูริก สารบ่งช้โรคเก๊าท์ / Uric Acid ตรวจไขมันคอลเรสเตอรอล / Total Cholesterol...

โปรแกรมสุขภาพสำหรับ ชายและหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป Health Check-up for Men and Women Over 30

ราคา 3,500 บาท / Price 3,500 baht ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete Blood Count (CBC) ตรวจน้ำตาลขณะอดอาหาร / Glucose ตรวจน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด / The Hemoglobin A1c test (HbA1c) ตรวจกดยูริก สารบ่งช้โรคเก๊าท์ / Uric Acid ตรวจไขมันคอลเรสเตอรอล / Total Cholesterol...